வலைப்பூக்களில் த.அகிலனின். ‘’கனவுகளின் தொலைவு’’(மலர்-18)

தினக்குரல் வாரமலர் ''வலைப்பூக்களில்'' இந்த வாரம் 18வது மலராக த.அகிலன் அவர்களின் ‘’கனவுகளின் தொலைவு’’ என்ற வலைப்பதிவு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒரே பார்வையில் '''8 வலைப்பூக்கள்"

ஒரே பார்வையில் "8 வலைப்பூக்களை" தர முயற்சி செய்துள்ளேன்.சில பூக்களை பிரதி செய்த நண்பன் மாயாவிற்க்கு எனது நன்றிகள்.

(1) ( 2)

(3)

(4)
(5)


(6)
(7)
(8)

வலைப்பூக்களின் 17வது மலர் (04-05-2008)

தினக்குரல் வாரமலர். வலைப்பதிவாளர்களையும் அவர்களின்
பதிவுகளையும் ''வலைப்பூக்கள்'' பகுதி ஊடாக அறிமுகம் செய்து
வருகின்றது.
அந்த வகையில் 17வது மலர்ராக றஸ்மினின் ‘’எனது பார்வை’’
என்ற வலைப்பதிவு இந்த வாரம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனது நன்றிகள்.
திரு.பாரதி அவர்கள்.
பிரதமஆசிரியர்
தினக்குரல் வாரமலர்

உதவி ஆசிரியர்கள்
ஆசிரியர் பீடம்
தினக்குரல் வாரமலர்

கணனி உத்தியோகத்தர்கள்
கணனி பிரிவு
தினக்குரல் வார மலர்